Warunki użytkowania/gwarancji

 

Deski i parkiety są produktem naturalnym, przeznaczonym do montażu wewnątrz pomieszczeń. Dołożyliśmy wszelkich starań, by produkt spełniał Państwa oczekiwania. Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące montażu i użytkowania podłóg, by mogli Państwo długo cieszyć się ich naturalnym pięknem.

 

Przechowywanie


Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o wilgotności względnej 45-65% i temperaturze 18-22°C. Nie należy
składować bezpośrednio na posadzce, lecz koniecznie zastosować izolator (paleta, styropian, karton).

 

Montaż


Montaż podłogi należy przeprowadzić zgodnie ze sztuka parkieciarską oraz obowiązującymi zaleceniami i normami. Ze względu na stopień skomplikowania i wymóg posiadania fachowej wiedzy, montaż należy powierzyć wykwalifikowanym ekipom parkieciarskim. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zachowanie następujących wytycznych, będących wymogiem gwarancyjnym:
· pomiar wilgotności posadzki (metodą CM) – nie wyższa niż 2% w przypadku podłoża cementowego i 0,5% przy   podłożu anhydrytowym,
· pomiar siły trzymania,
· dobór kleju oraz gruntu odpowiednich do właściwości podłoża i montowanych elementów podłogowych,
· technologia montażu zgodna ze sztuką parkieciarską i właściwa do zastosowanej chemii i podłoża,
· weryfikacja podstawowych parametrów deski/parkietu ( wymiary, wilgotność), ze względu na ich dużą zależność od klimatu. Wilgotność drewna powinna wynosić 7-11% w przypadku drewna dębu i jesionu oraz 4-7% w przypadku jesionu termo (pomiar wilgotności drewna termo wykonać metodą suszarkowo-wagową).
Bezwzględnie należy zweryfikować powyższe parametry potwierdzając je stosownym protokołem przed zamontowaniem podłogi. Zgodnie z zasadami właściwego montażu to parkieciarz ponosi odpowiedzialność za wady powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, jak również za zamontowanie podłogi posiadającej wady nieukryte.
Montując deskę/parkiet o wykończonej powierzchni należy zwracać szczególną uwagę aby nie ubrudzić powierzchni klejem. Wszelkie zabrudzenia należy bezzwłocznie usunąć odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta kleju i lakieru lub oleju. Do powierzchni lakierowanych można przyklejać samoprzylepną taśmę papierową ale najpóźniej po 8 godzinach należy ją zerwać, a ewentualne pozostałości kleju usunąć, gdyż może on uszkodzić lakier. Do powierzchni olejowanych nie należy przyklejać taśmy. Podłogi gotowe lakierowane są całkowicie utwardzone od pierwszego dnia, natomiast podłogi olejowane utwardzają się przez oksydację tlenem w czasie 28 dni od dnia rozpakowania deski/ parkietu. W tym czasie należy zachować szczególną ostrożność w trakcie użytkowania podłogi, zapewnić dostęp powietrza do powłoki (jeśli jest konieczność zabezpieczenia podłogi należy użyć tektury, jednak po zakończeniu prac niezwłocznie ją usunąć) oraz powstrzymać się od jej mycia.

 

Eksploatacja


Drewno jest materiałem wrażliwym na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Podłoga drewniana powinna być eksploatowana w temperaturze 18-22°C i wilgotności względnej powietrza 45-60%. Poza powyższym zakresem drewno może pęcznieć lub kurczyć się. Znaczne odstępstwa od tych wartości prowadzą do nadmiernego zawilgocenia lub wysuszenia drewna, co może powodować inne skutki, jak pękanie deszczułek, zmianę ich geometrii, zmianę barwy, a nawet odspajanie od podłoża. Z tego powodu do mycia należy używać wilgotnej ściereczki, nie dopuścić do zalania
podłogi lub jej przegrzania (ogrzewanie podłogowe). Powodów zawilgocenia lub przesuszenia drewna może być więcej. Nie sposób ich wszystkich wymienić, dlatego zalecamy rozwagę eksploatując podłogę drewnianą.
Powłoka, jak i samo drewno w trakcie użytkowania ulega naturalnemu zużyciu lub zmianom wynikającym ze specyfiki materiału. Zmiana barwy (zarówno drewna jak i powłoki), zmiana stopnia połysku, niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi elementami są reakcją na działanie światła słonecznego, zmian wilgotności i temperatury oraz normalnego zużycia mechanicznego i są całkowicie normalne. Powyższe należy mieć na uwadze szczególnie przy domawianiu podłogi do już istniejącej, gdyż możliwe jest, że poszczególne partie będą się różnić. W przypadku podłogi z drewna modyfikowanego termicznie należy pamiętać, ze jego charakterystyczną cechą jest niewielkie wypłowienie barwy pod wpływem promieniowania UV. Jest to całkowicie naturalna reakcja na światło słoneczne i jest ona wprost proporcjonalna do stopnia naświetlenia podłogi.
Należy pamiętać, że drewno, jak każdy materiał, ma swoją maksymalną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, która w porównaniu do innych materiałów jest relatywnie niska. Lakier nie zabezpiecza powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi ani nie utwardza drewna. Dlatego należy użytkować podłogę z zachowaniem właściwej ostrożności.

 

Czyszczenie i pielęgnacja


Do regularnego czyszczenia stosować miękką zmiotkę czy szmatkę lub odkurzacz wyposażony w odpowiednią szczotkę. Zabrudzenia pozostawione na podłodze mogą skutkować stałym odbarwieniem powłoki. Do mycia i pielęgnacji stosować tylko środki aprobowane przez producenta, zgodnie z instrukcją użytkowania środka do pielęgnacji. Nigdy nie stosować do mycia mokrej ścierki, past ściernych lub twardych narzędzi mogących uszkodzić powłokę. Elementy wyposażenia wnętrza stojące na podłodze zabezpieczyć miękkimi podkładkami, a pod meble ruchome stosować maty ochronne.
Podłogi olejowane, w zależności od intensywności użytkowania, należy okresowo poddać konserwacji specjalnie do tego celu przeznaczonymi olejami konserwującymi.

 

Warunki gwarancji

 

1. Firma Parkiet Styl z siedzibą w Markach przy ul. Spokojnej 1, zwana dalej Gwarantem, udziela Nabywcy
gwarancji na zakupiony materiał podłogowy, zwany dalej produktem.
2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia zakupu poświadczonego dokumentem zakupu.
3. Gwarancja obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.
4. Gwarant zapewnia całkowitą zgodność produktu z normami obowiązującymi na obszarze obowiązywania gwarancji.
5. Gwarancją objęte są wszystkie wady mechaniczne powstałe w trakcie produkcji, magazynowania do czasu wydania towaru Nabywcy oraz transportu (przy uszkodzeniach w transporcie warunkiem jest spisanie protokołu szkody), z zastrzeżeniem pkt. 7 oraz wszelkie niezgodności z obowiązującymi normami, w szczególności klasyfikacja, jakość i dokładność wyrobu oraz wilgotność drewna z zastrzeżeniem pkt. 8.
6. Gwarancja obejmuje również powłokę lakierniczą lub olejowaną, jeśli została wykonana fabrycznie przez Gwaranta.
7. Gwarancją nie są objęte:
· uszkodzenia mechaniczne inne niż wymienione w pkt. 5,
· wady powłoki powstałe na skutek niewłaściwej pielęgnacji, tj. środkami nie posiadającymi aprobaty Gwaranta lub w sposób niezgodny z instrukcją pielęgnacji,
· wady wynikające z normalnego zużycia produktu, w tym naturalna zmiana barwy drewna lub barwy powłoki lub różnice w barwie powłoki, wynikające z jej specyficznych właściwości,
· wady powstałe na skutek niewłaściwego lub nieprofesjonalnego montażu,
· wady będące następstwem niezachowania właściwych warunków klimatycznych w całym okresie eksploatacji produktu.

8. Na skutek możliwej zmiany wilgotności drewna, a co za tym idzie, jego wymiarowości i geometrii oraz zależności tych parametrów od warunków klimatu zewnętrznego, na które Gwarant nie ma wpływu poza własnymi magazynami - powyższe parametry gwarantowane są jedynie 7 dni od dnia dostarczenia produktu.
9. Wszystkie parametry określone w pkt. 5 winny być zweryfikowane przed trwałym montażem produktu i poświadczone odpowiednim protokołem. Po zamontowaniu produktu odpowiedzialność gwarancyjna na produkt, w zakresie wad nieukrytych, wygasa.
10. Wady produktu wykryte a nie zgłoszone przed zamontowaniem produktu nie podlegają reklamacji.
11. Reklamacja winna być złożona w terminie do 7 dni od wykrycia usterki, w formie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą/faksem/mailem, zawierającego nazwę towaru, datę i miejsce zakupu, szczegółowy opis wady, dane kontaktowe Nabywcy.
12. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. W przypadku, kiedy uzasadnione jest wykonanie dodatkowych czynności sprawdzających zasadność reklamacji, termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu do maksymalnie 30 dni. Jednocześnie Nabywca musi być poinformowany o wydłużeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
14. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia reklamowanego produktu na żądanie Gwaranta celem oględzin.
15. W przypadku odmowy przez Nabywcę udostępnienia reklamowanego produktu lub odmowy wykonania koniecznych badań i pomiarów przez Gwaranta lub jego przedstawiciela, uznaje się, iż Nabywca odstąpił od wszelkich roszczeń.
16. Zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosi się u Nabywcy celem oględzin przedmiotu reklamacji, a oględziny nie będą miały miejsca z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.
17. Gwarant może potwierdzić przyjęcie produktu do rozpatrzenia reklamacyjnego. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
18. Gwarant może odmówić rozpatrzenia reklamacji w przypadku występowania przeterminowanych należności Nabywcy wobec Gwaranta. Wówczas rozpatrzenie reklamacji może zostać odroczone do czasu uregulowania należności. Odroczenie to nie wstrzymuje biegu udzielonej gwarancji.

19. Ponadto Gwarant może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku niedostarczenia przez Nabywcę kompletu dokumentów, tj.:
· dokumentu poświadczającego zakup,
· protokołu oględzin produktu przed montażem,
· protokołu pomiarów właściwości posadzki bezpośrednio przed montażem (wilgotność, wytrzymałość).
20. Gwarant zobowiązuje się do spełnienia roszczeń wynikających z uznanej reklamacji w terminie 60 dni od dnia przyjęcia reklamacji w formie:
· wymiany wadliwego produktu na nowy, pod warunkiem zwrotu wadliwego produktu w stanie nienaruszonym,
· naprawy wadliwego produktu,
· zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt pod warunkiem zwrotu wadliwego produktu w stanie nienaruszonym,
· zmniejszenia wartości wadliwego produktu w stopniu uwzględniającym jego wadliwość.
21. O wyborze formy spełnienia roszczenia decyduje Gwarant.
22. Dokonanie naprawy gwarancyjnej stwierdza się odpowiednim dokumentem wystawionym przez Gwaranta.
23. Informacja na temat wytrzymałości mechanicznej drewna , a w szczególności wytrzymałości na ściskanie jest wartością uśrednioną, opartą na źródłach naukowych, jednakże Gwarant nie może zagwarantować minimalnej wytrzymałości mechanicznej drewna, ponieważ jest to materiał niejednorodny, naturalnego pochodzenia i niewielkie odchyłki są możliwe.
24. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu lub sposobu spełnienia roszczeń gwarancyjnych.
25. Gwarant, w przypadku spełnienia postanowień niniejszego oświadczenia, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę, wynikłe z powodu wady produktu, w szczególności koszty przestojów, utraty zysków lub dochodów, koszty towarów zastępczych.
26. Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy kosztami manipulacyjnymi, w wysokości kosztów Gwaranta, związanymi z przeprowadzeniem koniecznych ekspertyz i/lub transportem, jeśli reklamowany produkt jest pełnowartościowy lub reklamowana wada nie jest objęta gwarancją.
27. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, które wynikają z niezgodności towaru z umową. W przypadku zbiegu uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową z uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, wybór należy do Nabywcy.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.