Regulamin

Prezentowane produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas użycia produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, oraz przy nieodpowiednich warunkach. Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z jej dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego od sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i danych warunkach. Przy wszystkich pracach należy przestrzegać obowiązujących norm i zaleceń z aktualnych kart informacji technicznych publikowanych przez producentów.